Gravstedet

Gravstein eller minnelund, et varig og verdig minne.
Mange synes det er godt å ha en grav å gå til, spesielt på merkedager og i høytidene.

Et gravsted hjelper pårørende å gi utløp for sorgen og er av betydning for etterslekten for å bevare et minne om familie, venner og bekjente som har gått bort.

Dersom det ikke allerede finnes en familiegrav som skal benyttes, må en få ny grav på den kirkegården som avdøde soknet til. Vi hjelper til med å fremlegge ønsker overfor kirkegårdsmyndighetene (kirkevergen).

Fri grav
Alle har rett til en såkalt fri grav i kommunen de bor i når de dør, såfremt det gjelder en enkelt grav. En «fri grav» er kun fri for avgift i 20 år (jevnfør gravferdsloven § 6 og § 19). Ved eventuell gravlegging av askeurne i samme grav innenfor tidsrommet på 20 år, regnes ny fri gravperiode fra gravleggingen av askeurnen.

20 år etter gravleggelsen kan kommunen gi tillatelse til at andre blir gravlagt i den samme graven, men de etterlatte kan hindre dette ved å betale en avgift, eller «feste graven» når friperioden er over.

Den som er ansvarlig for fri grav – fester – skal gis anledning til å feste graven ved fredningstidens utløp, og har ansvar for at dette eventuelt blir gjort. Kirkevergen sender ut varsel om forfall til den som står som ansvarlig. Dersom feste ikke er opprettet innen seks måneder etter forfall, faller graven tilbake til kirkegården. Det er festers plikt å melde adresseforandring.

Ingen kan gravlegges i festet gravsted uten samtykke av festeren. Dersom festerens samtykke ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.

Flere kistegraver kan festes sammen som ett gravsted. Feste av gravsted kan bare skje i forbindelse med dødsfall. (Den graven som tas i bruk først i et gravsted er fri i 20 år).

Navnet minnelund
En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. Graver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp.

Anonym grav
Det er også mulig å få en anonym grav i minnelund eller fellesgrav. På slike gravsteder står det ikke navn på de gravlagte, og det betales ikke for graven verken ved gravleggelsen eller senere.

Se også lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Hviding begravelsesbyrå står ikke ansvarlig for eventuelle feilaktige opplysninger i denne kilden).

Utforming

En er ikke pliktig til å sette stein eller annet minne på graven, men erfaringsmessig ønsker de fleste pårørende å gjøre det. Hvis den avdøde gravlegges i familiegrav, settes navnet vanligvis på den eksisterende minnesteinen.

Kremasjon

Kremasjon er et verdig alternativ til kistebegravelse, og de etterlatte står fritt til å velge det som føles rett for dem. Eventuelle ønsker fra avdøde knyttet til dette bør selvsagt tas hensyn til.

Stort utvalg av gravstein

Vi har utstilling i våre lokaler på Åsen og i Sandnes

Åpningstider Åsen: Torsdag kl. 15.00-18.00 eller etter avtale.

Åpningstider Sandnes: Etter avtale 

Kontakt oss på : 51 82 00 50

Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i Stavanger

Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.