Ring oss: 51 82 00 50   |   post@hviding.no

Minnesider & dødsannonser

Call us: 51 82 00 50   |   post@hviding.no

Memorial pages & obituary

Arv

Det er mange forhold som er med på å avgjøre hva som skjer med den avdødes formue.

Veiledning rundt arv

Faktorer som spiller inn i arveoppgjøret er for eksempel om avdøde har en gjenlevende ektefelle eller familie, og om det er opprettet testamente. Tingrettens representant kan gi nærmere opplysninger.

Uskiftet bo

Gjenlevende ektefelle kan overta felleseie til uskifte. Det trengs ikke noe samtykke fra fellesbarna med avdøde, eller eventuelt avdødes slektsarvinger om avdøde ikke etterlater seg livsarvinger, hvis ikke annet er bestemt i ektepakt eller testament.

Før det begjæres uskifte, bør det nøye vurderes hvorvidt dette er den mest hensiktsmessige ordning for gjenlevende ektefelle. Hva som «lønner seg» vil avhenge av en rekke forhold, blant annet verdien av aktiva og størrelsen på gjelden, hvilke arvinger/gruppe av arvinger det eventuelt er aktuelt å sitte i uskifte med, forsikringsutbetalinger og annen arv som vil gå inn i uskifteboet, samt gjenlevende ektefelles alder og inntektsforhold.

Når vi melder dødsfallet, vil vi sørge for at familien får de nødvendig skjema.

Privat eller offentlig skifte?

Hovedregelen er at dødsbo skal skiftes privat. Dette kan skje om minst en myndig arving påtar seg ansvaret for avdødes forpliktelser. Det kan skiftes privat selv om noen eller alle arvingene er umyndige. Verger for disse må da samtykke i privat skifte.

Dersom gjenlevende ektefelle ikke er enearving eller det ikke er aktuelt med uskifte, bør arvingene skifte.

Ved privat skifte må arvingene overta arv og gjeld, som erklæres på særskilt skjema.

Hvis privat skifte ikke er mulig, kan det begjæres offentlig skifte – det vil si ved Tingretten.

Statens arverett

Uten testamente eller slektsarvinger (søskenbarn er de fjerneste slektninger som arver etter loven) er staten enearving. Fjernere slektninger, venner eller organisasjoner som sto avdøde nær kan likevel søke Forbruker- og administrasjonsdepartementet om avkall på offentlig arverett til fordel for seg, dersom særlig gode grunner taler for det.

Testamente

Hvis avdøde har skrevet testamente, og det er opprettet i gyldige former, vil det gi anvisning på hvem som har arverett. De etterlatte vil vanligvis finne testamentet i avdødes leilighet eller bankboks, hos advokat eller i Tingretten. Om bare kopi finnes, bør den bringes til Tingretten snarest mulig.

Gjeldsovertakelse

Vær klar over at både uskifte og privat skifte forutsetter at gjenlevende/arvingene også overtar gjelden. En bør derfor være sikker på at aktiva overstiger gjelden. Avdødes selvangivelse vil her normalt være til hjelp. Er det tvil, bør en la Skifteretten innlede offentlig skifte og utstede proklama. Dersom det så viser seg at boet er solvent, kan en eventuelt senere overta arv og gjeld og skifte privat.

Nødvendige attester og tillatelser

Ved et dødsfall må de pårørende eller advokat sende beskjed om forandring til en rekke instanser. Det gjelder for eksempel forhold som vedrører fast eiendom, leilighet, bank, post, låneinstitusjoner, telefon, energi og medlemskap i foreninger. Noen av disse instansene forlanger å få skifteattest eller dødsattest. Skifte- og uskifteattest utstedes av Tingretten.

Ved dødsfallet vil tidligere fullmakter for bankkonti og lignende falle bort.

Skifteattesten er gyldig som legitimasjon i en rekke forhold, blant annet ved navneendring på aksjer og fast eiendom (hjemmelsoverføring hos sorenskriver eller byfogd), og gir disposisjonsrett over bankboks/bankkonti.

Bankboks

Dersom det er nødvendig å åpne bankboksen før skifteattest er gitt, kan det gjøres avtale med Tingretten som vil utstede en midlertidig fullmakt. Denne fullmakten gis sammen med en representant fra banken, bl.a. for å hente et eventuelt testamente som i så fall straks skal leveres Tingretten.

Verge/setteverge

Dersom det er umyndige arvinger må det oppnevnes verge/setteverge. Forslag til verge må godkjennes av Overformynderiet. Ved uskifte må settevergeoppnevnelse innhentes før uskifteattest kan utstedes. Det bør ikke foreslås setteverge blant slektninger på gjenlevende ektefelles side.

Ytterligere opplysninger angående lov om arv m.m.(Hviding begravelsesbyrå står ikke ansvarlig for eventuelle feilaktige opplysninger i denne kilden).

Lov om arv

Faktorer som spiller inn i arveoppgjøret er for eksempel om avdøde har en gjenlevende ektefelle eller familie, og om det er opprettet testamente. Tingrettens representant kan gi nærmere opplysninger. Her kan du lese ytterligere opplysninger angående lov om arv.

Stort utvalg av gravstein

Vi har utstilling i våre lokaler i Stavanger og Sandnes

Åpningstider etter avtale.

Kontakt oss på : 51 82 00 50

Hviding Begravelsesbyrå har kontorer i

Stavanger, Sandnes, Sola og Tau

Vi arrangerer begravelser og bisettelser i kommuner som Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Gjesdal, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Forsand.